Academic Service Project

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY

โครงการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

อบรมเชิงปฎิบัติการ

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Covid 19 กับบรรทัดฐานการจ้างงานรูปแบบใหม่: มิติทางกฎหมายแรงงาน

(ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563)

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ

“การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และความเหลื่อมล้ำ” ภายใต้ความมือระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 ห้อง 402 อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

[รายละเอียดเพิ่มเติม]