รัฐปั่นป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก
และการบริหารภาครัฐ ยุค Disruption

About me

การประชุมวิชาการระดับชาติโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd PSPARN Academic Conference) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการโดยมุ่งหวังเพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ ภายใต้ประเด็นหลัก “รัฐปั่นป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ยุค Disruption”

 • Show All
 • การลงทะเบียนชำระเงิน
 • การพิจารณา
 • กำหนดการ
  • 14
   ม.ค.
  • ลงทะเบียนและชำระเงิน ออนไลน์

   ลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
   และส่งบทความฉบับเต็ม
  • 14 มกราคม - 20 มีนาคม
   2562
  • 14
   ก.พ.
  • ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม

   ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • 14 มกราคม – 20 มีนาคม
   2562
  • 7
   มี.ค.
  • แจ้งผลการพิจารณา

   แจ้งรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
  • ภายใน 31 มีนาคม
   2562
  • 7
   มี.ค.
  • ส่งบทความฉบับแก้ไข

   แก้ไขตามที่ ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา
  • 31 มีนาคม - 7 เมษายน
   2562
  • 25
   เม.ย.
  • นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

   นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
  • 25 เมษายน
   2562

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

นายธัช ขันธประสิทธิ์ 087-511-1918

ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 062-762-9696

ฝ่ายการรับบทความโครงการ
โทร 038-102369 ต่อ 105ฝ่ายการรับบทความโครงการ

นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
นายจุลดนัย จงกลาง
นางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต

038-102369 ต่อ 105

ฝ่ายระบบสารสนเทศโครงการ
โทร 038-102369 ต่อ 123ฝ่ายระบบสารสนเทศโครงการ

นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ

0-3810-2369 ต่อ 123

ฝ่ายการเงิน
โทร 038-102369 ต่อ 103

 ฝ่ายการเงิน

นางสาวปริยาภัทร กันกา
นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป

0-3810-2369 ต่อ 113

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


นายธัช ขันธประสิทธิ์

เบอร์ 087-511-1918

E-MAIL: pspa.2562@gmail.com