รัฐปั่นป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก
และการบริหารภาครัฐ ยุค Disruption

About me

การประชุมวิชาการระดับชาติโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd PSPARN Academic Conference) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการโดยมุ่งหวังเพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ ภายใต้ประเด็นหลัก “รัฐปั่นป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ยุค Disruption”

  • บทความฉบับเต็ม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

นายธัช ขันธประสิทธิ์ 087-511-1918

ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 062-762-9696

ฝ่ายการรับบทความโครงการ
โทร 038-102369 ต่อ 105ฝ่ายการรับบทความโครงการ

นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
นายจุลดนัย จงกลาง
นางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต

038-102369 ต่อ 105

ฝ่ายระบบสารสนเทศโครงการ
โทร 038-102369 ต่อ 123ฝ่ายระบบสารสนเทศโครงการ

นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ

0-3810-2369 ต่อ 123

ฝ่ายการเงิน
โทร 038-102369 ต่อ 103

 ฝ่ายการเงิน

นางสาวปริยาภัทร กันกา
นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป

0-3810-2369 ต่อ 113

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


นายธัช ขันธประสิทธิ์

เบอร์ 087-511-1918

E-MAIL: pspa.2562@gmail.com